Regulamin wjazdu na ogródki

REGULAMIN WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN

OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH “KWITNĄCE OGRODY”

Na podstawie Regulaminu ROD § 68 ust.6 – 8, §69, § 70; Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami art. 8 ust. 3a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1; Uregulowania Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych cz. I, cz. II, cz. III pkt 1:

Zarząd „KWITNĄCE OGRODY” wprowadza następujące zasady wjazdu na teren OGRÓDKI DZIAŁKOWE „KWITNĄCE OGRODY”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zabrania się wjazdu na teren ROD osobowych pojazdów mechanicznych, pojazdów dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. poza wyznaczonymi godzinami wjazdu lub bez zgody Zarządu oraz pojazdów jednośladowych takich jak : motocykle, skutery, motorowery.

2. Na teren ROD bez ograniczeń mogą wjeżdżać pojazdy:

a/ pogotowia ratunkowego,

b/ straży pożarnej,

c/ policji,

d/ straży miejskiej,

e/ służb komunalnych,

f/ osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

3.Na terenie ROD w niedzielę i święta obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu pojazdów mechanicznych poza pojazdami wymienionymi w ust. 2.

4. Zabrania się na terenie ROD parkowania, mycia oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.

5. Maksymalna prędkość poruszania się na drogach wewnętrznych ROD wynosi 10 km/h.

6. Na alejkach ogrodowych bezwzględne pierwszeństwo mają piesi.

7. Bezwzględny zakaz parkowania powyżej 10 min na alejkach ogrodowych.

§ 2

ZASADY WJAZDU NA TEREN OGRODU

Zarząd „KWITNĄCE OGRODY” dopuszcza wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na następujących zasadach:

 1. Wjazd na teren ogrodu możliwy jest od 1 kwietnia do 15 października.
 2. W okresie zimowym oraz roztopów albo długotrwałych opadów obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów na teren ROD. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów wymienionych w § 1 ust.2 pkt a-e Regulaminu
 3. Wjazd w terminie o którym mowa w ust.1 odbywa się w następujący sposób:

Wjazd jest możliwy bramami ETAP 1, ETAP 2 dla transportów towarów masowych o wadze do 3,5 tony po wcześniejszym uzgodnieniu ( przynajmniej jednodniowym ) z Gospodarzem ROD lub Zarządem.

 1. Działkowiec, który prowadzi inwestycję: budowę lub remont altany, rozbudowę infrastruktury działkowej lub prace porządkowe na działce, po zgłoszeniu prac do Zarządu ROD oraz złożeniu oświadczenia (załącznik nr.1 do regulaminu) otrzyma klucz od bram ETAP 1, ETAP 2 na czas realizacji prac na działce.

a/ w przypadku stwierdzenia faktu udostępnienia klucza osobie nieupoważnionej, działkowiec traci prawo wjazdu poza wyznaczonymi dniami oraz ponosi koszty wymiany kłódki.

b/ w przypadku zagubienia klucza działkowiec ponosi koszty wymiany kłódki

 1. Po dokonaniu rozładunku / załadunku pojazd niezwłocznie powinien opuścić teren ROD.
 2. Po każdym wjeździe / wyjeździe należy zamknąć bramę.
 3. Wjazd pojazdów takich jak koparki lub inny sprzęt specjalistyczny możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu ROD.
 4. Wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazd, na terenie ROD, muszą być zlikwidowane przez i na koszt użytkownika działki do której nastąpił wjazd w ciągu 14 dni od ich powstania.

§ 3

WJAZD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ROD osobowym pojazdem mechanicznym. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący taką osobę na działkę.
 2. Za osobę niepełnosprawną ruchowo uznaje się osobę, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
 3. Zarząd ROD umożliwia osobie o której mowa w ust.2 możliwość wjazdu na teren ogrodu, poprzez udostępnienie klucza do bramy znajdującej się najbliżej działki osoby niepełnosprawnej w terminach określonych przez § 2 ust.1 Regulaminu.
 4. Aby otrzymać klucz od bramy należy:

a/ przedstawić Zarządowi ROD, do wglądu, orzeczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

b/ złożyć oświadczenie (załącznik nr.2 do regulaminu).

 1. Pojazd dowożący osobę niepełnosprawną na działkę, powinien natychmiast opuścić teren ROD
 2. Po każdym wjeździe / wyjeździe należy zamknąć bramę.
 3. Wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazd, na terenie ROD, muszą być zlikwidowane przez i na koszt użytkownika działki do której nastąpił wjazd w ciągu 14 dni od ich powstania.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarząd ROD zastrzega sobie prawo do zmiany terminów z § 2 ust.1 Regulaminu, ze względu na warunki atmosferyczne lub stan techniczny alej ogrodowych. Każda zmiana będzie ogłaszana na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
 2. W przypadku stwierdzenia nie stosowania się do zasad zawartych w REGULAMINIE WJAZDU POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TEREN OGRODY DZIAŁKOWE „KWITNĄCE OGRODY” Zarząd ROD podejmować będzie środki dyscyplinarne przewidziane przez REGULAMIN ROD , STATUT oraz USTAWĘ o ROD.

3. Regulamin obowiązuje od 06.06.2022 roku.

6 thoughts on “Regulamin wjazdu na ogródki”

 1. Dzień dobry, proszę o informację gdzie znajduje się załącznik 1 do regulaminu dot. udostępnienia klucza do bramy wjazdowej jak podano w regulaminie &2 Zasady wjazdu na teren ogrodu pkt.4. /Przy regulaminie brak takiego załącznika/.

 2. Na zebraniu nie przyjęto żadnego regulaminu . Były ustalenia, które ten regulamin wyklucza.
  Nie tego oczekiwaliśmy jako działkowcy.

  1. Pani Urszulo Zarząd musi działać wg. przepisów, ten regulamin jest wynikiem przepisów odgórnych, uchwalony uchwałą zarządu.
   Podstawa prawna:
   Na podstawie Regulaminu ROD § 68 ust.6 – 8, §69, § 70; Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” z późniejszymi zmianami art. 8 ust. 3a pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1; Uregulowania Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych cz. I, cz. II, cz. III pkt 1.

 3. Witam szanowny Zarząd….
  Nie wiem dlaczego tak takie skromne ograniczenia zarząd wprowadza…
  Może pójdzie dalej i będzie zakaz używania kosiarek spalinowych agregatów prądotwórczych zakaz palenia tytoniu i świec woskowych…Żenada
  Nasuwa się pytanie z kim zarząd ustalał ten nowy regulamin bo napewno nie z działkowcami..a chyba powinien.
  A o ile pamięć mnie nie myli to p. Prezes na walnym zebraniu ogłosił że chętni mogą mieć klucz do bramy po złożeniu deklaracji…
  Kłania się wiarygodność…oby tak dalej.
  Pozdrawiam

  1. Witam tu nie ma żadnych ograniczeń, zarząd postanowił działać wg. prawa, nie mija się tu z obietnicą kto chce mieć klucz to będzie miał ale wg zasad jasnych i przejrzystych które są przedstawione w regulaminie zatwierdzonym uchwałą podjętą przez Zarząd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane posty