Opłaty

OPŁATY DZIAŁKOWE 2023 rok

Stawki opłat wynoszą:

 • opłata ogrodowa : – dla osób stowarzyszonych 0,24 zł m2, dla osób nie stowarzyszonych 0,30 zł m2.
 • składka członkowska 6 zł/rok
 • prace społeczne 3 godz. x 21 zł = 63zł/rok
 • opłata inwestycyjna ETAP 1 – 110 zł/rok
 • opłata inwestycyjna ETAP 2 – 170zł/rok
 • opłata za wodę wg. zużycia za poprzedni rok, na rok 2023 – 5,52 zł m3 (x odczyt licznika)+opłata za przesyłowe i ubytki dzielona na ilość liczników,
 • opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci) za bieżący rok, I etap – 632,49zł,/ miesiąc (czerwiec-wrzesień) II etap – 632,49 zł/ miesiąc (maj – październik).
 • opłata za prąd wg. rachunku Tauron na 2023 rok 0,57kWh oraz przesyłowe dzielone na ilość subliczników, dodatkowo dzielona kwota różnicy z głównego licznika na cele administracyjne.

Termin wnoszenia opłat upływa 30.08.2023 roku. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1 32-050 Skawina
Numer rachunku 24859100070310056338960001

Pozostałe opłaty:

 • Do rachunku mogą być doliczone dodatkowe opłaty za wymianę wodomierza, zaworów wynikających z wymiany przy uruchomieniu instalacji po zimie.

Opłaty dla nowych działkowców:

 • wpisowe 500 zł dla niestowarzyszonych działkowców, 300 dla stowarzyszonych działkowców
 • opłata inwestycyjna 200 zł