Opłaty

Strona w przygotowaniu

OPŁATY DZIAŁKOWE 2022 rok

Stawki opłat wynoszą:

  • opłata ogrodowa : – dla osób stowarzyszonych 0,22 zł m2, dla osób nie stowarzyszonych 0,30 m2.
  • składka członkowska 6 zł/rok
  • opłata inwestycyjna ETAP 1 – 158 zł/rok
  • opłata inwestycyjna ETAP 2 – 170zł/rok
  • opłata za wodę wg. zużycia za poprzedni rok (odczyt licznika)
  • opłata za odpady komunalne (wywóz śmieci) za bieżący rok, I etap – 94.06zł, II etap – 68.43 zł.

Termin wnoszenia opłat upływa 30.08.2022 roku. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.
Opłaty można uiścić u Skarbnika ROD lub przelewem na konto ROD w Banku KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1 32-050 Skawina
Numer rachunku 24859100070310056338960001

Pozostałe opłaty:

Opłaty dla nowych działkowców:

  • wpisowe 500 zł dla niestowarzyszonych działkowców, 300 dla stowarzyszonych działkowców
  • opłata inwestycyjna 200 zł